• slider5
 • slider1
 • slider5
 • slider5

REKRUTACJA

DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 W KĘTRZYNIE

UL. WIERZBOWA 2

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 2 w Kętrzynie informuje, że od 15.05.2020r. rozpoczyna się rekrutacja do Żłobka Miejskiego nr 2 w Kętrzynie na rok szkolny

                        Harmonogram rekrutacji do Żłobka Miejskiego nr 2

                                 w Kętrzynie ul. Wierzbowa 2

                                    dla nowych kandydatów

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Uwagi

1.

Ogłoszenie rekrutacji do Żłobka Miejskiego nr 2 w Kętrzynie ul.

Wierzbowa 2

/ udostępnienie Regulaminu rekrutacji na nowy rok szkolny 2020/2021

15.05.2020r.

W Żłobku Miejskim nr 2 w Kętrzynie ul. Wierzbowa 2 na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej placówki.

2.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania żłobkowego dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020

NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

18.05.2020r.

do 25.05. 2020r.

Termin ostateczny

Deklaracje o kontynuacji oraz oświadczenie rodziców do pobrania ze strony internetowej przedszkola bip zakładka – rekrutacja żłobek oraz w przedsionku przedszkola.

3.

Wydawanie i przyjmowanie

Kart zgłoszeń rekrutacyjnych

do Żłobka na nowy rok szkolny 2020/2021

DOTYCZY NOWYCH KANDYDATÓW

27.05.2020r – do 10.06.2020r.

Karty zgłoszeń wraz z załącznikami do pobrania ze strony internetowej przedszkola bip zakładka – rekrutacja żłobek oraz w przedsionku przedszkola

4.

Ostateczny termin składania dokumentów.

10 czerwca 2020 r.

TERMIN OSTATECZNY

w przedsionku przedszkola – udostępniona skrzynka

5.

Praca komisji rekrutacyjnej – analiza dokumentów, rozpatrzenie Kart zgłoszeń rekrutacyjnych.

Przygotowanie protokołu komisji rekrutacyjnej.

od 12.06.2020r. do 19.06.2020r.

Prace komisji rekrutacyjnej.

6.

Wywieszenie na drzwiach placówki oraz stronie internetowej – bip listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Żłobka na rok szkolny 2019/2020 r.

22 czerwca 2020r.

godz. 14.00

na drzwiach wejściowych do przedszkola

 

 

INFORMACJA SKIEROWANA DO RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH

DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 W KĘTRZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Szanowni Rodzice,

 

Dzieci z rocznika 2017 i 2018 uczęszczające do Żłobka Miejskiego nr 2 w Kętrzynie w roku szkolnym 2019/2020 nie biorą udziału w rekrutacji - za zgodą rodziców dzieci mogą kontynuować wychowanie żłobkowe w roku szkolnym 2020/2021. Rodzice tych dzieci obowiązani są złożyć deklaracje kontynuacji wychowania żłobkowego na rok 2020/2021r.

Jeżeli niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, opieką może zostać objęte dziecko, które ukończyło 3 rok życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 4 roku życia.

Zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Dz. U. 2019.0.409t.j. - Ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Art.2. Formy opieki nad dziećmi do lat 3 pkt 3. : „opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.”

Rodzice dzieci z rocznika 2017 do deklaracji o kontynuacji wychowania żłobkowego dołączają oświadczenie o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

 

Termin złożenia deklaracji kontynuacji wychowania żłobkowego oraz oświadczenia (dotyczy rocznika 2017) w roku szkolnym 2020/2021:

od 18.05.2020r. do 25.05.2020r.

Karty deklaracji kontynuacji żłobka udostępnionena stronie internetowej przedszkola (kliknij) – bip zakładka rekrutacja do żłobka oraz w wersji papierowej w przedsionku przedszkola.

UWAGA

Prosimy o nie wysyłanie wypełnionych deklaracji oraz oświadczeń drogą e-mail, deklaracje kontynuacji i oświadczenia należy złożyć do skrzynki dostępnej w przedsionku przedszkola.

OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI

25.05.2020r do godz 14.00

DEKLARACJE ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ PRZYJĘTE.

SZANOWNI RODZICE,

Informujemy, że Miejskie Przedszkole i Żłobek Miejski w Kętrzynie zostaną otwarte 25.05.2020r. Placówki będą funkcjonowały w oparciu o procedury opracowane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

W związku z panującą pandemią placówka w szczególnym reżimie sanitarnym będzie przyjmowała dzieci tylko tych rodziców, którzy nie mogą im zapewnić opieki w domu.

Informujemy, ze liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo w uzyskaniu opieki w przedszkolu i żłobku w warunkach panującej pandemii będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzice chcąc ubiegać się o objęcie dziecka opieką przedszkolną i żłobkową, zobowiązani są do:

*pierwszym etapem przygotowawczym jest pozyskanie od rodziców, którzy nie mają możliwości zapewnienia dzieciom opieki w domu deklaracji skorzystania z opieki przedszkolnej i żłobkowej zał. Nr 1 

 1.         załącznik Nr 1 przedszkole
 2.         załącznik Nr 1 żłobek

*rodzice zobowiązani są również do zapoznania się z procedurami : zał. Nr 2 

 1.          załącznik Nr 2  przedszkole
 2.          załącznik Nr 2  żłobek  

1. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w okresie zagrożenia Covid 19.

2. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem dziecka oraz pracownika.

3. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Nie będzie możliwości przyjęcia do przedszkola i żłobka dziecka, bez wypełnionej, podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych i dostarczonej do placówki przez Państwa dokumentacji oraz bez potwierdzenia przez dyrektora możliwości korzystania danego dziecka z usług przedszkola i żłobka .

TERMIN DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI od 14.05.2020 do 20.05.2020

(deklaracje proszę wrzucić do skrzynki przedsionku przedszkola)

Pozdrawiam serdecznie ,

Dyrektor Marzena Jasionowwicz

LIST DO RODZICÓW OD DYREKTORA PRZEDSZKOLA:

 

      Drodzy Rodzice,
jak zapewne Państwo już wiedzą z doniesień medialnych o możliwości otwarcia przedszkoli i żłobków 6 maja br., Samorząd Miasta Kętrzyn podjął decyzję, że nie otworzy przedszkoli i żłobków. Stoimy jednak przed koniecznością przygotowania się w nowej formy na działanie przedszkola w najbliższym czasie.
Wraz z otwarciem przedszkola, będziemy zobowiązani do przestrzegania reżimu sanitarnego po to, by zapewnić dzieciom, rodzicom, a także pracownikom przedszkola i żłobka bezpieczeństwo.

Poniżej przedstawiam Państwu wstępne zasady, którymi będziemy wspólnie musieli sprostać:
1. Do przedszkola przyjęte będą dzieci zgodnie z wytycznymi MEN - w pierwszej kolejności zostaną przyjęte dzieci rodziców pracujących /system ochrony zdrowia, służby mundurowe, pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19/ oraz tych, którzy nie mogą pogodzić pracy zawodowej z opieką nad dziećmi w domu.

2. Przyprowadzając dziecko do przedszkola, rodzice z dzieckiem rozstają się przy wejściu, w wyznaczonej strefie – przedsionek. Dziecko do budynku wprowadzi pracownik przedszkola, który będzie odpowiednio zabezpieczony i zaprowadzi dziecko do nauczyciela sprawującego opiekę.

4. Do przedszkola przyprowadzamy dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.

5. Przyprowadzamy do przedszkola tylko dzieci pozostające w rodzinie, która nie jest objęta kwarantanną lub/i jakikolwiek członek rodziny nie pozostaje w izolacji.

6. Dzieci będą miały mierzoną temperaturę kilka razy w ciągu dnia (po przyjściu i w trakcie dnia). Sugerujemy także, by mierzyć dzieciom temperaturę przed wyjściem z domu.

7. Pracownicy przedszkola będą skupiali się na tym, aby zachęcać dzieci do higieny rąk.

8. Rezygnujemy z mycia zębów w placówce do odwołania.

9. Rezygnujemy z poobiedniego relaksu na leżakach.

10. Dzieci powinny być odpowiednio przygotowane do warunków epidemiologicznych – buty i ubranie swobodne, niekrępujące.

11. W sytuacji podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych u dziecka, natychmiast informujemy rodziców i postępujemy zgodnie z opracowanymi procedurami.

12. Zainstalowane zostaną dozowniki z płynem dezynfekującym w miejscu wejścia i wyjścia z placówki oraz w innych widocznych miejscach wraz z instrukcją postępowania.

13. Pomieszczenia, klamki, pomoce dydaktyczne i zabawki będą odkażane. Zabawki oraz rzeczy, które trudno regularnie dezynfekować (np. pluszaki, książki, tekturowe puzzle) zostaną usunięte z sal przedszkolnych.

15. Dzieci nie przynoszą zabawek ani żadnych innych przedmiotów do przedszkola!

16. Dzieci będą spędzały część czasu na świeżym powietrzu, co wiąże się z koniecznością odpowiedniego przygotowania dzieci przez rodziców (adekwatna do pogody odzież).

17. Tylko niektóre części ogrodu przedszkola będą do dyspozycji dzieci, te miejsca, które umożliwią dezynfekcję.

18. Dzieci będą przyjmowane do określonej godziny. Ilość oddziałów/grup będzie uzależniona od ilości czynnych zawodowo pracowników.

19. Godziny pracy przedszkola mogą ulec zmianie.

20. Każdy pracownik naszej placówki będzie odpowiednio zabezpieczony podczas odbierania dziecka od rodzica i przekazywania dziecka rodzicom.

21. Pracownicy będą mogli przychodzić do pracy wtedy, gdy nie mają żadnych objawów chorobowych. Przed podjęciem pracy każdy pracownik zostanie poddany mierzeniu temperatury.


22. Zostanie wydzielony obszar - izolatorium, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania u niej objawów chorobowych.

 

 

Dyrektor

Marzena Jasionowicz

 

Zarządzenie Nr 13/2020

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie

z dnia 04.05.2020r.

W sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Czytaj dalej.....

 

Załącznik:

Zarządzenie Nr 13/2020

 

Drodzy Rodzice, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją poniżej podajemy podstawowe informacje dotyczące obecnej sytuacji w naszym mieście i kraju.

Wydarzenia

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pomysły na  gry logopedyczne od pani logopedy:

Logopedyczna gra planszowa- RERAKI

Zasady gry

1. 2-3 uczestników biorących  udział w grze, ma za zadanie jak najszybciej pokonać wyścig, przemieszczając się do mety. Do gry potrzebna jest kostka, której ściany są w kolorze kwadratów zamieszczonych na planszy, a na nich umieszczonych obrazków. Uczestnik może przemieścić swój pionek na najbliższy kwadracik z kolorem, który wylosował, jeśli właściwie wypowie słowo- nazwę obrazka znajdującego się na tym polu. Wygrywa ten, kto pierwszy dojedzie do mety. 

2. Grę można modyfikować, według uznania i kreatywności osób grających. Ustalić można dodatkowe punkty, które zdobywać będą gracze, np. po wylosowaniu danego koloru. 

3. Dodatkowo np. za właściwe wskazanie liczby mnogiej rzeczownika gracz otrzymuje dodatkowo 5 pkt, na niebieskich 10 pkt i tak dalej. 

4. Dodatkowo można wydrukować takie kwadraciki, które uczestnik podczas gry zbiera, a na samym końcu podlicza punkty. Wówczas nie ważne jest kto pierwszy dotarł do mety, ale ile uzbierał punktów.

5. U dzieci starszych można grę wykorzystać do ćwiczeń w odmianie przez przypadki rzeczowników.

6. Warto także grę wykorzystać podczas zajęć językowych, wówczas dzieci utrwalić mogą słownictwo.

Zasady gry z kolorami
1. 2-3 uczestników biorących  udział w grze, ma za zadanie jak najszybciej pokonać wyścig, przemieszczając się do mety. Do gry potrzebna jest kostka, której ściany są w kolorze kwadratów zamieszczonych na planszy. Uczestnik może przemieścić swój pionek na najbliższy kwadracik z kolorem, który wylosował, jeśli właściwie wypowie jego nazwę obrazka znajdującego się na tym polu. Wygrywa ten, kto pierwszy dojedzie do mety. Zmodyfikować grę możemy poprzez zadanie dla dziecka polegające na tym, aby wskazało przedmiot mający taki kolor, albo ułożenie zdania z tym kolorem.

Gra do pobrania w Pdfhttps://drive.google.com/file/d/0B_VV_V7JVNlzODVnSm9paU9WY2s/view

Kostka do gryhttps://drive.google.com/file/d/0B_VV_V7JVNlzRWM2NW5BOWgyUGc/view

Gra z koloramifile:///C:/Users/ja/Downloads/RERAKI2.pdf

Kostka z koloramihttps://drive.google.com/file/d/0B_VV_V7JVNlzY1pLTnJkTzNKcmc/view

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Dzień tygodnia  Temat  Umiejętności dzieci 5,6 letnich  

Umiejętności dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 Środki dydaktyczne
 

14.05.2020r.

Czwartek
 
 • „ Nasze uczucia” – zabawa plastyczna poprzez wyrażanie emocji
Śpiewające brzdące – Nasze emocje
 
 • rozwija umiejętności wyrażania emocji za pomocą rysunku;
 • śpiewa piosenkę
 • rozwija umiejętności wokalne
 

rozwija umiejętność wyrażania emocji za pomocą rysunku;

-próbuje śpiewać piosenkę;

-rozwija umiejętności wokalne

 
 • Narysuj emotikonki jak się czujesz kiedy np.:

-boisz się wielkiego psa,

 -bawisz się z koleżankami/ kolegami w przedszkolu,

-stłukłeś/aś kolano,

- zgubiliście ulubioną zabawkę, -przytula was mama, tato, babcia

Pamiętaj, że kolor emotikonki również ma znaczenie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Blok tematyczny

W krainie muzyki

W dniach od 11.05. – 15.05. 2020r. Grupa "Zgrywusy" będzie realizowała zdalnie blok tematyczny W krainie muzyki .

Z pomocą rodziców dzieci będą mogły :

-poszerzyć wiedzę muzyczną (instrumenty)

-doskonalić umiejętności matematycze dotyczące porównywania, klasyfikowania, tworzenia i kontynuowania rytmów

-poznać ze współczesne gatunki muzyczne

-rozwijać ekspresję muzyczną i ruchową

-rozwijać wyobraźnię podczas wykonywania prac plastycznych

-rozwijać ekspresję muzyczną podczas improwizacji muzycznych

-poznać literę H,h

-doskonalić motorykę małą podczas pisania szlaczków i wykonywania prac plastycznych

-rozwijać analizę i syntezę słuchową

-doskonalić umiejętności kodowania i postępowania zgodnie z instrukcją

-utrwalić aspekt porządkowy liczb

Podjęte tematy i treści będą zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Materiały potrzebne do realizacji bloku tematycznego udostępniane będą każdego dnia na stronie internetowe przedszkola w zakładce grupy „Zgrywusy” oraz na grupie FB. Karty pracy w miarę swoich możliwości prosimy dostarczyć do nauczycielek grup, po zakończonym okresie zamknięcia placówki.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ćwiczenia gramatyczne z użyciem obrazków z gry memo –propozycja.

1. Tworzenie liczby pojedynczej i mnogiej

Zadaniem dziecka jest dopasowanie dwóch takich samych obrazków do siebie oraz wypowiedzenie zdania: Jedna piłka- dwie piłki. Jedno żelazko- dwa żelazka.

2. Jest- nie ma

Z patyczków kreatywnych układamy dwie takie same konstrukcje czyli półki. Po jednej stronie układamy po kilka obrazków na każdej z półek, po drugiej stronie również układamy obrazki ale na każdej z półek będzie brakowało po jednym z obrazków. Zadaniem dziecka jest wypowiedzenie nazw obrazków na kolejnych półkach a następnie powiedzenie czego brakuje po drugiej stronie.

Odmianą tej zabawy będzie zapamiętanie obrazków na półkach, schowanie kilku i powiedzenie przez dziecko z pamięci, czego nie ma na każdej z półek.

W tym zadaniu ćwiczymy prawidłowe użycie słowa w dopełniaczu.

3. Ten- ta- to- rodzaj gramatyczny

Podział obrazków ze względu na rodzaj gramatyczny. U góry stolika układamy 3 karteczki- z rysunkami chłopięcej, dziewczęcej oraz dziecięcej buzi oraz napisami TEN, TA, TO. Zadaniem dziecka jest ułożenie obrazków we właściwej kolumnie.

4. Tworzenie prostych wypowiedzi

Układanie zdań z wybranym obrazkiem. Dostosowanie formy gramatycznej nazwy obrazka do zdania.

5. Tworzenie złożonych wypowiedzi

Układanie zdań z 2 lub nawet 3 obrazkami. Losujemy dwa obrazki a następnie układamy z nimi zdanie. Konstrukcja zdania powinna być logiczna [chyba, że umówimy się na układanie śmiesznych lub nieprawdziwych zdań] i poprawna pod względem gramatycznym.

6. Odmiana przez przypadki

Losujemy jeden obrazek i odpowiadamy na pytania nazwą obrazka użytą w odpowiedniej formie gramatycznej [właściwym przypadku]. Dorosły zadaje pytanie a dziecko udziela odpowiedzi.

Co widzisz? Widzę misia.

Czego nie ma? Nie ma misia.

Czemu się przyglądasz? Przyglądam się misiowi.

Co chcesz mieć? Chcę mieć misia.

Z czym idziesz? Idę z misiem.

O czym myślisz? Myślę o misiu.

7. Zadawanie pytań

Dziecko wybiera w myśli jeden z obrazków i wypowiada prostą zagadkę, np.: „Co jest czerwone i rośnie na drzewie?” Zadaniem drugiego gracza jest wybranie obrazka, którego dotyczy zagadka. Należy tak układać zagadki, by drugi gracz nie miał problemu z odgadnięciem jej.

W tym zadaniu dzieci nabywają umiejętność tworzenia zdań pytających, uczą się również stosowania właściwej intonacji podczas zadawania pytań.

Podkategorie

Contact Information

Address

11-400 Kętrzyn

ul.Wierzbowa 2

Telefon
+48 545 99 98
Email

intendent@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

rodo 

Adresy email: Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Miejski Żłobek Nr. 2 -- iod-zlobek2@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl    

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina 

      -- iod@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl